Regulament de organizare şi funcţionare al I.N.P.P.A.

*Completare la Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A.

Capitolul I

Dispozitii generale

Art. 1. -(1) Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (I.N.P.P.A.), denumit în continuare Institut este persoana juridica de drept privat, non-profit, de interes public, cu functionare autonoma potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, în Monitorul Oficial nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificarile aduse prin O.U.G. nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Monitorul Oficial nr. 113 din 14 februarie 2011), Statutului profesiei de avocat publicat în Monitorul Oficial nr. 898 din 19 decembrie 2011 si Statutului Institutului.

(2) Institutul este organizat si functioneaza sub autoritatea Consiliului UNBR, potrivit legii.

(3) Institutul nu face parte din sistemul national de învatamânt si nu este supus procedurilor de autorizare si acreditare prevazute de lege.

Art. 2. – (1) Institutul elaboreaza strategia de formare si perfectionare a pregatirii profesionale initiale si continue a avocatilor care va fi supusa aprobarii Congresului avocatilor.

(2) În elaborarea si aplicarea propunerilor / masurilor prevazute la alin. (1), Institutul este coordonat si conlucreaza cu organele profesiei în conditiile prevazute de lege, Statutul profesiei de avocat si Statutul Institutului.

Art. 3.– (1) Atestarea absolvirii cursurilor Institutului si a cursurilor organizate de formare continua si perfectionarea pregatirii profesionale se face prin eliberarea de certificate.

(2) Institutul certifica conformitatea cu standardele de formare profesionala la începutul profesiei în raport cu cerintele acestora elaborate de organele profesiei, prevazute în lege, în Statutul profesiei de avocat sau în alte acte normative, inclusiv internationale ce au ca obiect atestarea de competenta profesionala.

Art. 4.Institutul realizeaza studii, proiecte si editeaza periodic publicatii ce reflecta activitatea acestuia.

Art. 5.– (1) Institutul se poate asocia cu institutii de învatamânt superior din tara si strainatate acreditate, pentru organizarea de cursuri postuniversitare de specializare si perfectionare.

(2) Încheierea de acorduri cu institutii de învatamânt superior din strainatate se va face numai dupa avizarea conlucrarii de catre organele profesiei, conform Statutului.

Art. 6.Sediul central al Institutului este în Bucuresti, Str. Vulturilor nr. 23, sector 3. Institutul îsi poate desfasura activitatea în localitatea sediului central, în centrele teritoriale ale acestuia sau, în mod exceptional, în alta localitate hotarâta de catre conducerea INPPA.

Capitolul II

Organizarea si conducerea I.N.P.P.A.

Sectiunea 1

Dispozitii comune

Art. 7. – (1) Organele de conducere ale I.N.P.P.A. sunt:

a) Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A., denumit în continuare Consiliul Institutului;

b) Presedintele Consiliului Institutului;

c) Directorul Institutului.

(2) Pe lânga Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A. functioneaza un Consiliu Stiintific, cu rol consultativ.

Sectiunea a 2-a

Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A.

Art. 8. – (1) Institutul este condus de Consiliul Institutului.

(2) Consiliul Institutului reprezinta organul suprem de conducere al I.N.P.P.A..

(3) Consiliul este format din noua membri, desemnati pentru o perioada de patru ani, în conditiile prevazute de art. 10 din Statutul Institutului.

(4) Mandatul membrilor Consiliului poate fi reînnoit.

(5) Membrii Consiliului nu pot participa la sedintele acestuia prin reprezentare.

Art. 9.– (1) Membrii Consiliului au urmatoarele drepturi si îndatoriri:

a) sa participe la sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului;

b) sa participe la elaborarea unor materiale care se supun dezbaterii în cadrul sedintelor Consiliului.

(2) Pentru activitatea depusa membrii Consiliului Institutului pot primi o indemnizatie stabilita de Comisia Permanenta a U.N.B.R..

Art. 10 – (1) Atributiile principale ale Consiliului Institutului sunt urmatoarele:

a) asiguraelaborarea strategiei de formare profesionala la începutul profesiei si de formare continua, precum si a strategiei de formare continua la nivel de barouri, pe care le supune spre aprobare organelor profesiei;

b) elaboreaza programele pentru cursurile de formare initiala si de perfectionare profesionala a avocatilor;

c) selecteaza membrii corpului de formatori ai I.N.P.P.A. în vederea organizarii si desfasurarii activitatilor de formare profesionala initiala si continua în cadrul I.N.P.P.A.;

d) elaboreaza planul anual de desfasurare a modulelor de pregatire (prelegeri, ateliere, stagii de practica), programele de studiu precum si celelalte forme de pregatire profesionala organizate de toate organele profesiei, cu avizul Consiliului Stiintific;

e) organizeaza modul de evaluare si notare a cursantilor pe parcursul desfasurarii pregatirii, precum si la finalul acesteia în vederea obtinerii diplomei de absolvire;

f) asigura realizarea de studii si programe de politici profesionale pe domenii, care vor sta la baza elaborarii si fundamentarii actelor organelor profesiei privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat;

g)aproba politica editoriala, precum si promovarea imaginii Institutului;

h) conlucreaza cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale;

i) aproba conventiile de colaborare si cooperare cu alte institutii de învatamânt din tara si strainatate, precum si programele cu finantare externa, în conditiile stabilite de organele profesiei;

j) elaboreaza proiectul regulamentului de organizare si functionare al Institutului si îl supune spre aprobare Comisiei Permanente a UNBR;

k) întocmeste proiectul de buget la propunerea Directorului Institutului si îl propune spre aprobare Comisiei Permanente a UNBR, controleaza executia bugetara si modul de gestionare privind patrimoniul si fondurile de care dispune I.N.P.P.A.;

(2)Consiliul Institutului îndeplineste si alte atributii prevazute de lege, Statutul Institutului sau Regulament.

Art. 11. – Consiliul Institutului se întruneste în sedinte ordinare, trimestrial si în sedinte extraordinare, ori de câte ori este necesar.

Art. 12. – (1) Convocarea în sedinte a Consiliului Institutului se face de catre Presedintele Consiliului, prin intermediul Directorului Institutului. La sedintele Consiliului Institutului participa si directorii Centrelor Teritoriale ale INPPA.

(2) Initiativa convocarii apartine Presedintelui Consiliului sau cel putin unei treimi dintre membrii Consiliului Institutului.

(3) Presedintele Consiliului stabileste ordinea de zi si propune Consiliului agenda de lucru a acestuia.

(4) În functie de ordinea de zi a fiecarei sedinte ordinare sau extraordinare, la sedintele Consiliului pot fi invitate si alte persoane din cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, barouri, institutii de învatamânt, organizatii non-guvernamentale etc.

Art. 13. – (1)Pentru a fi legal constituite, la sedintele Consiliului trebuie sa participe cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor acestuia.

(2) Presedintele Consiliului conduce sedintele Consiliului. În lipsa Presedintelui Consiliului, sedintele vor fi conduse de un membru desemnat de presedinte, iar în caz de nedesemnare, de cel desemnat de membrii prezenti. Dispozitiile art. 18 alin. (2) se aplica în mod corespunzator.

(3) Lucrarile sedintelor vor fi consemnate prin grija Directorului Institutului într-un proces-verbal.

Art. 14. – (1) În îndeplinirea atributiilor ce-i revin, Consiliul adopta hotarâri.

(2) Hotarârile Consiliului se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti la sedinta. În caz de egalitate de voturi, este decisiv votul Presedintelui Consiliului.

(3) Hotarârile Consiliului se adopta prin vot deschis si se semneaza de Presedintele Consiliului, iar în lipsa, de presedintele de sedinta.

(4) Consiliul poate hotarî, cu votul majoritatii membrilor prezenti, ca unele hotarâri sa fie adoptate prin vot secret.

Art. 15.Hotarârile Consiliului devin executorii de la data comunicarii sau, dupa caz, de la data aducerii lor la cunostinta publica.

Art.16.– În scopul bunei desfasurari a activitatii Consiliului si a asigurarii ducerii la îndeplinire a hotarârilor adoptate de acesta, Directorul Institutului trebuie, prin secretariatul Institutului, sa asigure îndeplinirea urmatoarelor masuri:

a) pregatirea materialelor care urmeaza sa fie supuse dezbaterii si aprobarii Consiliului;

b) asigurarea transmiterii, cu cel putin 15 zile înainte de data sedintei, catre membrii Consiliului, catre directorii Centrelor Teritoriale ale INPPA si, dupa caz, catre invitati, a ordinii de zi si a materialelor pe baza carora vor avea loc dezbaterile;

c) înregistrarea, în format electronic sau sub forma de stenograma, a lucrarilor Consiliului, în baza carora secretariatul va întocmi procesul-verbal;

d) transmiterea catre sefii de departamente din cadrul Institutului a sarcinilor ce le revin, ca urmare a hotarârilor Consiliului;

e) urmarirea modului de îndeplinire, la termenele si în conditiile stabilite, a hotarârilor Consiliului;

f) organizarea si pastrarea arhivei Consiliului, în conditiile legii.

Sectiunea a 3-a

Presedintele Consiliului I.N.P.P.A.

Art. 17.– Presedintele Consiliului este ales de membrii Consiliului prin vot secret cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.

Art. 18.– (1) Presedintele Consiliului are urmatoarele atributii principale:

a) convoaca Consiliul Institutului în sedinta ordinara sau extraordinara;

b) reprezinta I.N.P.P.A. în relatiile cu celelalte autoritati si institutii publice sau private, cu organizatii si agenti economici, cu persoane fizice din tara si din strainatate, precum si în justitie;

c) elaboreaza si prezinta Consiliului Institutului, spre însusire, strategia anuala de formare si perfectionare a avocatilor;

d) negociaza si semneaza contracte în numele I.N.P.P.A.;

e) semneaza certificatele si atestatele eliberate avocatilor care au absolvit cursurile I.N.P.P.A.;

f) propune Consiliului Institutului aprobarea numirii în functie a membrilor Consiliului Stiintific si a sefilor de departamente;

g) aproba propunerile de premiere sau de acordare a altor drepturi personalului din aparatul propriu al I.N.P.PA.;

h) ia masuri pentru atragerea de noi surse de finantare a activitatii I.N.P.P.A. si asigura dezvoltarea bazei materiale a acestuia;

i) elaboreaza si supune spre aprobare Consiliului Institutului Regulamentul cadru de organizare si functionare a centrelor teritoriale de formare initiala si continua a avocatilor.

(2) Presedintele Consiliului Institutului poate delega o parte din atributiile sale Directorului Institutului.

(3) În exercitarea atributiilor care îi revin, Presedintele Institutului emite ordine, care au caracter individual.

Sectiunea a 4-a

Directorul Institutului

Art. 19. – (1) Conducerea INPPA este asigurata de un Director numit de Consiliul Institutului pentru un mandat de 4 ani. Directorul Institutului este sprijinit în exercitarea atributiilor sale de un manager al Institutului.

(2) Pentru activitatea depusa, Directorul Institutului primeste o indemnizatie stabilita de Comisia Permanenta a UNBR.

Art. 20. – Conducerea executiva a I.N.P.P.A. este sprijinita în activitatea de conducere curenta a Institutului de sefii de departamente.

Art. 21.– (1) Directorul Institutului are urmatoarele atributii principale:

a) asigura conducerea curenta a activitatii I.N.P.P.A. si coordoneaza activitatea managerului Institutului;

b) coordoneaza si controleaza, sub aspect metodologic, activitatea centrelor teritoriale de formare initiala si continua a avocatilor si conlucreaza cu departamentul de specialitate din cadrul I.N.P.P.A. în vederea ducerii la îndeplinire a acestei atributii;

c) participa la activitatea de selectare, încadrare si promovare a personalului I.N.P.P.A.;

d) controleaza si evalueaza periodic nivelul de realizare a atributiilor de serviciu de catre personalul I.N.P.P.A.;

e) stabileste legaturi de colaborare cu specialisti din alte institutii, în scopul îmbunatatirii activitatii de formare profesionala initiala si continua a avocatilor;

f) întocmeste si prezinta, la solicitarea Presedintelui Institutului, dari de seama asupra activitatii desfasurate în cadrul departamentului pentru formarea profesionala initiala, departamentului pentru formarea profesionala continua, departamentului de studii, cercetari juridice si cooperare internationala, serviciului tehnico-administrativ si de secretariat ale I.N.P.P.A., propunând masuri pentru îmbunatatirea acesteia;

g) organizeaza controlul îndeplinirii sarcinilor de catre personalul din subordine si urmareste realizarea masurilor dispuse;

h) angajeaza prin concurs organizat în conditiile legii si elibereaza din functie personalul serviciului tehnico-administrativ si de secretariat al I.N.P.P.A.;

i) aplica, în conditiile legii, sanctiuni disciplinare personalului I.N.P.P.A. si ia masuri pentru recuperarea prejudiciilor cauzate;

j) dispune masuri în vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare de lucru pentru angajati;

k) raspunde de buna administrare si gospodarire a patrimoniului I.N.P.P.A.;

l) urmareste elaborarea lucrarilor periodice prevazute de Regulamentul I.N.P.P.A., precum si prezentarea sau depunerea acestora la forurile competente;

m) asigura comunicarea, catre persoanele interesate, a actelor, în termen de 30 zile de la data emiterii acestora;

n) este ordonator de plati;

o) orice alte atributii stabilite de Consiliul Institutului sau de Presedintele Institutului.

(2) Directorul Institutului îndeplineste atributiile Presedintelui Institutului, în lipsa acestuia.

(3) În exercitarea atributiilor sale, Directorul Institutului emite decizii.

(4) Directorul Institutului îsi poate delega atributiile, în tot sau în parte, sefilor de departamente.

Art. 22. – Activitatea curenta a INPPA este coordonata de managerul Institutului, conform contractului încheiat cu INPPA.

Sectiunea a 5-a

Consiliul Stiintific

Art. 23.– (1) Pe lânga Consiliul Institutului functioneaza, cu rol consultativ, un Consiliu Stiintific.

(2) Consiliul Stiintific este format din 3 membri, desemnati de Consiliul Institutului pentru o perioada de 4 ani, la propunerea Presedintelui Consiliului.

(3) Membrii Consiliului Stiintific sunt avocati definitivi având o reputatie profesionala nestirbita, care exercita în acelasi timp activitati si functii didactice în învatamântul juridic superior ca titulari sau cadre asociate.

(4) Fiecare membru al Consiliului Stiintific va avea calitatea de consultant stiintific pentru una din urmatoarele sectiuni:

a) drept privat;

b) drept public;

c) organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

(5) Pentru activitatea depusa membrii Consiliului Stiintific primesc o indemnizatie stabilita de Consiliul Institutului.

Art. 24.– (1) Consiliul Stiintific al I.N.P.P.A. realizeaza, în principal, urmatoarele activitati:

a) avizeaza planul anual de desfasurare a modulelor de pregatire, programele de studiu, precum si celelalte forme de pregatire profesionala organizate de organele profesiei;

b) propune criterii de selectie a personalului de specialitate al I.N.P.P.A.;

c) coordoneaza publicatiile stiintifice ale I.N.P.P.A..

(2) În exercitarea atributiilor sale, Consiliul Stiintific emite avize cu caracter consultativ.

Art. 25. – Consiliul Stiintific se întruneste în sedinte ordinare, lunar si în sedinte extraordinare, ori de câte ori este necesar.

Art. 26. – (1) Convocarea în sedinte a Consiliului Stiintific se face de catre Presedintele Consiliului Institutului.

(2) Initiativa convocarii apartine Directorului Institutului.

(3) Directorul Institutului propune ordinea de zi si agenda de lucru a sedintelor Consiliului Stiintific.

(4) În functie de ordinea de zi, la sedintele Consiliului Stiintific participa si sefii de departamente ale Institutului.

Art. 27. – (1)Pentru a fi legal constituite, la sedintele Consiliului Stiintific trebuie sa participe cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor acestuia.

(2) Sedintele Consiliului Stiintific sunt conduse de presedintele Consiliului Stiintific, ales de membrii Consiliului Stiintific. La sedintele Consiliului Stiintific participa Presedintele Consiliului Institutului si Directorul Institutului. La sedintele Consiliului Stiintific pot fi invitati sefii de departamente ale Institutului.

(3) Lucrarile sedintelor vor fi consemnate prin grija Directorului Institutului într-un proces-verbal.

Capitolul III

Structura organizatorica a I.N.P.P.A.

Art. 28.– Structura organizatorica a Institutului este formata din trei departamente si un serviciu tehnico-administrativ si de secretariat.

Art. 29– (1) Institutul are urmatoarele departamente:

a) Departamentul pentru formarea profesionala initiala (la începutul profesiei);

b) Departamentul pentru formarea profesionala continua;

c) Departamentul de studii, cercetari juridice si cooperare internationala.

(2) Fiecare departament este condus de un sef de departament desemnat de Consiliul Institutului la propunerea Directorului Institutului.

Art. 30 – (1)Departamentul pentru formare profesionala initiala are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza planul anual de pregatire si programele de formare profesionala în conformitate cu strategia de formare profesionala si standardele de calificare în profesia de avocat, hotarâte de organele profesiei;

b) monitorizeaza corpul de formatori din cadrul departamentului si colaboratorii externi;

c) elaboreaza proiectul Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de absolvire a cursurilor de formare initiala;

d) organizeaza activitatile de pregatire initiala potrivit programelor aprobate de Consiliul Institutului;

(2) Departamentul pentru formare profesionala initiala organizeaza, la cerere, în asociere cu institutii de învatamânt superior din tara si strainatate, cursuri de pregatire pentru absolventii învatamântului superior cu diploma de licenta sau echivalenta, pentru pregatirea în vederea sustinerii examenelor de intrare în profesia de avocat sau a examenelor de limba româna si de drept românesc, pentru înscrierea în barourile române a avocatilor din barourile altor tari.

Art. 31. – (1)Departamentul pentru formare profesionala continua are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza planul anual de studiu si programele de formare continua a avocatilor pe baza solicitarilor si cu concursul barourilor;

b) elaboreaza programele de formare profesionala continua (cursuri de scurta durata; forma cu frecventa / forma fara frecventa);

c) organizeaza si deruleaza cursurile de formare continua din cadrul Institutului si a centrelor teritoriale ale Institutului si actiunile de formare continua initiate de barouri;

d) evalueaza cerintele standard de formare continua si propune directorului Institutului evaluarea prin puncte de pregatire profesionala a actiunilor initiate de Institut sau barouri si de alti formatori;

Art. 32.– Departamentul de studii, cercetari juridice si cooperare internationala are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza strategii de îmbunatatire a activitatii de pregatire si perfectionare a exercitarii profesiei de avocat;

b) elaboreaza puncte de vedere si amendamente la proiectele de acte normative initiate de Comisia Permanenta a UNBR si de Consiliul U.N.B.R. sau la solicitarea altor autoritati si institutii publice.


[1]Republicata în temeiul art. VI din Legea nr. 270/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 28 decembrie 2010, dându-se textelor o noua numerotare

Distribuie:
[social]
Data ultemei actualizări: martie 30, 2020